PvdA strijdt voor Armoedebeleid & Aanpak Laaggeletterdheid

11 november 2017

Woensdagavond 8 en vrijdagmiddag 10 november heeft de PvdA gestreden om het sociale hart in onze programmabegroting weer te reanimeren. En met succes! We hebben een amendement ingediend waarbij er een extra impuls voor het Armoedebeleid en voor de Aanpak van Laaggeletterdheid werd gedaan.

Aanpak Armoedebeleid

Door onze inbreng is er € 150.000,- in 2018 alsnog extra vrijgemaakt om de armoedebestrijding van een extra implus te voorzien. Mocht na de evaluatie in januari 2018 blijken, dat het armoedebeleid meer middelen nodig heeft, dient het college deze middelen te zoeken (maximaal € 600.000,-) en te oormerken.

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Daarnaast is er € 150.000,- structureel vrijgemaakt om minimaal 1 projectleider ‘Laaggeletterdheid’ aan te stellen, zodat er vanuit de gemeente de regierol opgepakt kan worden. Op deze manier krijgt het de aandacht die het verdiend en kan er concreet werk gemaakt worden van de beoogde aanpak. De raad had immers op initiatief van de PvdA , per motie, unaniem uitgesproken dat 16 – 20% laaggeletterden in Venlo onacceptabel is en dat dit een intensievere aandacht verdiend. Naast de projectleider blijven er middelen beschikbaar om bestaande, of nieuwe projecten te intensiveren.

Social Return

In de ogen van de PvdA is het hebben van duurzaam en kwalitatief werk, dé pijler voor onze werkgelegenheid. We hebben dit al eerder benoemd, maar de kwantiteit , de aantallen banen zeggen ons vrij weinig, het gaat ons echt om de kwalitatieve invulling van deze banen. Banen met perspectief en een fulltime karakter. Banen voor mensen die hier wonen, werken, winkelen, sporten en recreëren. Het zou namelijk je reinste kapitaalvernietiging zijn, als je acquireert voor tig banen, terwijl een bepaalde groep mensen uit onze eigen stad er niet aan de slag kan.

Om deze reden willen wij dat er nadrukkelijker naar onze Social Return mogelijkheden gekeken wordt. Wij bieden dit zelfs in arrangementen aan, zodat onze ‘kavels’ voor potentiële kopers aantrekkelijker worden. Mocht een koper hierop inspringen, wordt een wederzijdse verplichting aangegaan, maar wij betwijfelen of deze verplichting, gemonitord en nageleefd wordt, los van het feit, of die verplichting an sich wel bindend genoeg is.

Om die reden dienden wij een motie in, die meer wederzijdse verplichtingen en ook verantwoordelijkheid bij de bedrijven legt, om echt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere duur aan een baan te helpen. Wordt hier niet, of niet meer aan voldaan, moet dit bedrijf de verkregen korting in zijn geheel, of naar rato aan de verkoper (lees gemeente) terug betalen. De motie haalde de meerderheid en het college  moet hier mee aan de slag.

Extra impuls Vastenavondkamp

Verschillende malen heeft de PvdA gehamerd op aandacht voor de kwetsbare stadsdelen in Blerick en dan met name de wijk  Vastenavondkamp. De gehele raad conformeerde zich hier aan en er zijn stappen gezet. De recente ontwikkelingen laten zien, dat er meer concrete zwaardere actie vereist is. De opgave omvat namelijk meer dan enkel het vernieuwen van de voordeur, het gaat om met name om de problematieken achter die voordeur.

Wij dienden om die reden een amendement in, waarmee we een bedrag wilden vrijmaken van € 150.000 vanaf 2018 als extra impuls voor leefbaarheid en veiligheid in de wijken en voor de aanpak van bijvoorbeeld jeugdoverlast (denk daarbij aan de inzet van extra sfeerkeepers). Het amendement haalde helaas geen meerderheid. We hadden de burgermeester graag een extra zet gegeven.

Linkmiegel 

Als kers op de taart kreeg vice-fractievoorzitter Hay Janssen, tijdens het raadsdiner op vrijdagavond 10 november, de Linkmiegel, de prijs voor beste debater 2017 uitgereikt. Volledig verdiend!

 


Bijgevoegd:

Het amendement Aanpak Armoedebeleid & Laaggeletterdheid:

Amendement Armoede en Laaggeletterdheid

De motie Social Return:

Motie PvdA Social Return

De motie Extra impuls Vergeten Wijken:

PvdA amendement Extra Impuls Vergeten Wijken