Oordeelsvormende Vergadering Kadernota 2020

23 mei 2019

Vanavond 23 mei werd de Kadernota behandeld tijdens de Oordeelsvormende vergadering.

Onderstaand vind u de volledige woordvoering van Hay Janssen, fractievoorzitter.

Enkele belangrijke punten voor de PvdA fractie zijn:

  • Moderniseer cultuur en sportsubsidies eerst en voer dan pas de financiële methodiek uit:
  • Cluster waar dat kan en zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur:
  • Maak langdurige afspraken met verenigingen en stichtingen zodat de infrastructuur geborgd blijft;.
  • Geef projectensubsidies voor additionele activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke en politieke doelen;
  • Naar onze mening sluit de organisatie van buurtcafés niet aan bij reeds bestaande initiatieven van inwoners, ondanks dat de samenlevingsagenda speerputn is binnen deze coalitie;
  • Wij vragen ons af waarom de uitgaven voor de veiligheidregio, omnibus, enz. steeds stijgen, terwijl we bij andere maatschappelijk instellingen niet steeds in die mate bijdragen aan de kosten. Dat deze organisaties buffers nodig hebben is begrijpelijk, maar als gemeente staan wij ook nog eens garant voor hun tegenvallers

 

Kadernota,

PvdA fractie, Oordeelsvormende bijeenkomst (23 mei 2019)

 

De forse budgetoverschrijdingen in het zorgsysteem hebben gezorgd dat we een aantal jaren in een ongemakkelijke financiële positie zitten. Dat leidt dat we een aantal moeilijke keuzes moeten maken. Het is daarom goed om te constateren dat de financiën weer op orde lijken te komen. Met de kortingen op de buiggelden, de te verwachten herverdeeleffecten op de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de onzekerheden over de ontwikkeling van de uitgaven van de jeugdzorg blijft er echter nog voldoende om de vinger aan de pols te houden.

Je ziet een stijgende lijn van overschrijdingen bij de bsgw, veiligheidregio, omnibus, enz. Oorzaken zijn looncompensaties, reorganisaties en versterking van het weerstandsvermogen. Maar waarom maken we deze keuzes en dragen we steeds in die mate bij aan de kosten? Bij andere maatschappelijke instellingen doen we dat namelijk niet. Dat deze organisaties buffers nodig hebben is begrijpelijk, maar als gemeente staan wij ook nog eens garant voor hun tegenvallers. Wij hebben twijfel of deze steeds oplopende kosten de afzonderlijke businesscases van deze organisaties ook naar verhouding echt sterker maken. Historisch gezien vinden wij daar geen bewijs voor. We vragen het college dan ook nog eens daar zeer kritisch naar te kijken met als doel de beoogde investeringen te verlagen. Deze oplopende kosten trekken ieder jaar een grotere wissel op onze begroting en onze bestedingsruimte. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we de bezuinigen om bijv. de opbrengsten van het clusteren van sportverenigingen te steken in genoemde organisaties!!

Voorzitter ons standpunt in de hervorming van subsidies is in de afgelopen maanden niet veranderd:

Zoals het nu wordt voorgesteld is de omgekeerde weg. Wij vinden dit wij niet wenselijk evenals het hanteren van de kaasschaaf. We weten immers niet wat we met de voorgestelde kaasschaaf afbreken.

 

Daarbij achten wij de tijd rijp om in Venlo eens echt anders naar het faciliteren van  cultuur en verenigingen sector te kijken. Kaders moeten verbreed worden waarbij met name jongeren laagdrempelig toegang moeten houden tot cultuur en sport. De sector wordt nu te zwaar belast om dit te blijven garanderen.

 

Ons advies is deze weg niet verder te vervolgen. Het verenigingsleven en cultuur zijn te belangrijk voor Venlo als middelgrote stad. Dat geld voor de vijf culturele basisvoorzieningen maar evengoed voor het ook voor het kleine. Met het faciliteren van kleine passies en interesses verrijken we het leven van veel burgers bijna dagelijks. Het belang daarvan werd – vanuit een geheel andere optiek – ook nog eens tijdens de zorgconferentie benadrukt.

 

Om de zoveel tijd brengt dit echter ook nog eens iets bijzonders voort. Denk aan de tentoonstelling Thielen. Alle bekende Venlonaren, sporters of verenigingen, zijn ergens klein begonnen. Evenementen zoals het Zomerparkfeest of de vele toptournooien die Venlo nu rijk is zijn initiatieven die uit ons beeld klein gestart zijn en vandaaruit tot bloei zijn gekomen. Laten we ons de tijd nemen daarin eens een goede stap vooruit te zetten.

 

Speciale aandacht vragen we voor de problematiek van Grenswerk. De conclusie van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente (kosten € 20.000) was structureel te weinig geld voor noodzakelijke investeringen. De wethouder heeft toen aangegeven daarop terug te komen in de raad. We zien dar in deze kadernota niets van terug. Hoe staat het daarmee?

 

Resumerend:

  • Moderniseer cultuur en sportsubsidies eerst en voer dan pas de financiële methodiek uit:
  • Cluster waar dat kan en zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur:
  • Maak langdurige afspraken met verenigingen en stichtingen zodat de infrastructuur geborgd blijft;.
  • Geef projectensubsidies voor additionele activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke en politieke doelen.

We verwachten gekort te worden op de buiggelden. Om dit op te vangen moeten we twee honderd mensen aan het werk helpen. Voor ons is dit geen zorgpunt. We zien dat als een realistische opgave die we met deze economische rugwind en de extra inzet vanuit het aanvalsplan Venlo Werkt eenvoudig moeten kunnen halen. We hebben ook al voor extra uitstroom verzorgd. Wel willen we graag weten hoe de afname van het aantal werkzoekenden zich vertaald naar het aantal  ambtenaren die daarvoor ingezet worden.

De samenlevingsagenda (en dorpen en wijken) is een speerpunt in het beleid van het college. Uiteraard staan wij hier volledig achter en vertrouwen erop, dat de komende periode grote stappen naar vaststelling en uitvoering worden gezet.

In de hoofdlijnen van de kadernota wordt daarop in algemene zin ingegaan. Maar het is  verwonderlijk, dat in de kadernota in de nieuwe programma’s deze samenlevingsagenda niet genoemd wordt, zelfs niet in het programma Leefbaar Venlo. Het woord “wijken” komt slechts eenmaal voor in het programma bereikbaarheid. Het woord “dorpen” helemaal niet.

Om te komen tot de samenlevingsagenda als bedoeld in het coalitieakkoord wordt de tweede ronde van het buurtcafé’s gehouden. De deelname aan deze buurtcafé’s door bewoners van dorpen en wijken valt ons tot nu toe tegen. Belangrijk is om na te gaan of ook iedereen wordt bereikt. Maatwerk of een aparte werkwijze nodig is om groepen, die nu nog niet worden bereikt, alsnog bij het proces te betrekken. Overigens zijn wij ook benieuwd naar de wijze waarop niet-inwoners (onderwijs, zorg, bedrijfsleven, ..) op dorps- en wijkniveau worden betrokken bij het opstellen van de samenlevingsagenda.

In deze 2e ronde wordt naar ons idee niet of onvoldoende aangesloten bij de reeds in sommige dorpen en wijken ontwikkelde ontwikkelingsplannen. Waarom gelden deze plannen daar niet als uitgangspunt, waarbij tijdens de 2e ronde kan worden gecheckt of deze nog aangepast dienen te worden.

Voor bewonerszaken en leefbaarheid op dorps-, buurt- en wijkniveau ligt wat ons betreft de regie bij inwoners en met name bij bewonersorganisaties, zoals dorps- en wijkraden, buurt- en bewonersnetwerken en andere bewonersinitiatieven. De gemeente heeft een faciliterende, ondersteunende rol. Dit vraagt maatwerk. Deze rol is voor bewonersorganisaties vaak niet of niet voldoende zichtbaar/merkbaar. Dit moet organisatie breed anders.

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient de gemeente naar het idee van de PvdA meer dan nu het geval is te doen (budget, ondersteuning, beperking regels, leveren van maatwerk, verleggen van bevoegdheden en middelen). De huidige middelen zijn niet toereikend. De PvdA vraagt het college om voor de begroting 2020-2023 op zoek te gaan naar extra middelen voor de uitvoering van de samenlevingsagenda en na te gaan hoe deze beschikbaar kunnen worden gesteld aan bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven in alle dorpen en wijken. Extra middelen zijn ook nodig voor gebieden, die nu of in de nabije toekomst meervoudige problemen hebben, zoals delen van Vastenavondkamp. Niet alleen om de regiefunctie van bewoners(organisaties) beter en structureel te faciliteren, maar ook om te investeren in ruimtelijk-fysieke doorontwikkeling van deze gebieden. Eerdere ervaringen met dorps- en wijkontwikkeling leren, dat sociale en ruimtelijk fysieke ontwikkelingen samen dienen te gaan en elkaar versterken. Hiervoor zijn aanzienlijke investeringen nodig.

Indien geen nieuwe middelen kunnen worden toegewezen, dan kan een herverdeling van middelen, die nu in dorpen en wijken in brede zin door de gemeente worden ingezet, plaatsvinden (bv. een x percentage van deze middelen oormerken om de voornoemde regiefunctie door bewoners te kunnen laten uitvoeren c.q. het aan bewoners overlaten hoe deze middelen worden ingezet).

Wij zijn benieuwd naar een reactie van de raad op dit punt. Voorzitter, Nederland kent veel jongeren die beperkt worden bij het werken aan hun toekomst. Dit komt doordat ze kampen met schulden of door de zwakke financiële situatie van hun ouders, waar­door ze geen (vak)opleidingen kunnen betalen. In Venlo is dat helaas niet anders. De Partij van de Arbeid wil voorkomen dat deze jongeren verder afglijden en dat hun schulden en de bijbehorende maatschappelijke kosten verder oplopen. Jongeren met schulden hebben zelden toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege de aard en hoogte van hun inkomen. Door stress en een gebrek aan alternatieven hebben ze weinig ruimte in hun hoofd om te werken aan duurzame oplossingen. Ze raken als het ware verlamd door de schuldenproblematiek en nemen precies de verkeerde beslissingen. De opleiding wordt niet afgemaakt, werk raakt uit zicht. Wij willen hiervoor kaders meegeven en zullen volgende week met een concreet voorstel komen.

Venlo gaat zich niet aanmelden voor de pilot met gereguleerde cannabisverstrekking. Het experiment is voor grensstad Venlo een smakeloos compromis van het kabinet. In onze beleving wordt met deze pilot doelbewust iedere mogelijkheid tot succes in de kiem gesmoord en nog meer mensen de illegaliteit ingejaagd. Dit omdat er niet aan niet ingezetenen verkocht mag worden. Toch zie je dat er grenssteden zich aanmelden voor deze pilot. Dit is o.a. reden voor de PvdA om u te verzoeken ons in dit proces mee te nemen. Dat geeft helderheid en creëert draagvlak.      

Zoals al eerder opgemerkt zitten we in financieel zwaar weer. Maar we zien dat we met een stringent financieel beleid van dit college en met name van deze wethouder financiën sneller uit het dal lijken te klimmen dan verwacht. Daarvoor voorzitter onze complimenten.