Door Nancy Peppelenbos op 17 mei 2018

Coalitieakkoord Samen Venlo Veranderen

Op 16 mei 2018 gaf Hay Janssen tijdens een bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad namens de PvdA-Venlo een reactie op het coalitieakkoord Samen Venlo Veranderen

In grote lijnen kan geconcludeerd worden, dat de PvdA tevreden is met het bereikte resultaat.

Hoofdlijnen van gedrag als samenwerken met burgers en oppositie en burgerparticipatie zijn de PvdA uit het hart gegrepen. Inhoudelijke doelen als iedereen doet mee, inclusieve samenleving, behoud kwaliteit van de zorg, aanpak armoede en laaggeletterdheid en gelijke behandeling van lokale ondernemers sluiten naadloos aan bij ons verkiezingsprogramma 2018-2022.  

 Als afsluiting werd er wel nog speciale aandacht gevraagd voor een aantal thema’s
de aanpak van laaggeletterdheid
daden in plaats van woorden voor het Vastenavondkamp
– hoge prioriteit voor de aansluiting van MBO-opleiding op de Venlose arbeidsmarkt
– verbeterede dienstverlening gemeente Venlo
– aandacht voor het op orde beregen van de
financiële positie van de gemeente Venlo.

Onderstaand vind u de intergrale tekst van de woordvoering: 

‘Voorzitter:
Voor ons ligt een akkoord dat de PvdA op het lijf geschreven is. Het scheelt dat de kaft duidelijk maakt dat dit een coalitieakkoord betreft, anders had ik gedacht voor te lezen uit eigen werk.
De rode lijn bestaat uit woorden zoals Samenwerken en Burgerparticipatie.. Dit stond nadrukkelijk in ons eigen verkiezingsprogramma benoemd. Want ook wij geloven in het feit dat je enkel door samen te werken uiteindelijk tot een beter Venlo komt. Dit geld zowel binnen onze gemeentegrenzen, als ver erbuiten. Verder klinken zaken als “iedereen doet mee, het zijn van een inclusieve samenleving, het behouden van de kwaliteit van de zorg, het stevig aanpakken van de armoede en laaggeletterdheid, burgerparticipatie en gelijke behandeling van de lokale ondernemers” de PvdA als muziek in de oren.
En dat wij onze burgers hierin willen meenemen is een groot goed, omdat zij dagelijks de gevolgen van beleidsmatige keuzes ervaren. Wij willen wel uitspreken dat zaken als heldere en tijdige communicatie, goed verwachtingsmanagement en duidelijke kaders van extreem belang zijn. Hang de burgers geen worst voor waar ze uiteindelijk niet in kunnen happen. Het vertrouwen is al niet groot, maar laat dit niet tot een nieuw dieptepunt dalen. De PvdA staat voor een betrouwbaar en transparant bestuur. De ambitie is de afstand tussen bestuur en de inwoners van Venlo te verkleinen. Dat gaan we doen door te beginnen om dit hoofdlijnenakkoord mét alle betrokkenen in de hele gemeente verder uit te werken. We staan voor een open bestuurscultuur, waarbij de coalitie geen gesloten bolwerk vormt. Een handreiking richting oppositie voor een constructieve samenwerking. In die zin doorgaan op de weg die het vorige college heeft ingezet.

We willen er nog enkele punten uitlichten:

Laaggeletterdheid
Al jaren roept de gemeenteraad om een intensivering van de aanpak en tot op heden lijkt deze er nog steeds niet gekomen te zijn. We krijgen namelijk signalen uit het veld dat er nog steeds geen stappen gezet worden, terwijl dit broodnodig is. We hopen dan ook dat dit college het wel voortvarend aanpakt en tastbare resultaten gaat boeken. Onze fractie zal dit nauwlettend volgen

Vastenavondkamp
Vanuit de PvdA behoeft dit haast geen toelichting meer, maar we willen wel benadrukken dat het zaak is dat de Vastenavondkamp de komende jaren, zij het bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, prioriteit krijgt en zaken daadwerkelijk aangepakt zullen worden. Maak er geen aanpak op academisch niveau van, maar ga alstublieft met gezond boerenverstand aan de slag, doe dit samen met de bewoners en maak dit weer een wijk waar de mensen met trots wonen en ook weer willen wonen, want dat is wat ze verdient.

Onderwijs
We pronken al jaren met het succesvol binnenhalen van Hoger & Universitair Onderwijs. Dit mag ook, het is immers altijd een goede zaak als dergelijke opleidingen binnen de gemeentegrenzen landen, maar vergeet echter niet de vele met name MBO-opgeleide mensen waar onze bedrijven letterlijk om schreeuwen! Er zijn bedrijven die slechts twee ploegen draaien, omdat de vijver met goed MBO technisch geschoold personeel te dunnetjes is. Schenk hier aandacht aan en kijk waar zich vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Ik roep de verantwoordelijk wethouder hier een hoge prioriteit aan te geven.

Dienstverlening
De dienstverlening aan onze burgers verdient  geen schoonheidsprijs. De vele mensen die dagelijks telefonisch, digitaal of in persoon contact met onze gemeente zoeken druipen meermaals teleurgesteld af. Waar we logistiek de top halen, scoort namelijk onze dienstverlening geen hoge cijfers. We hopen dat de komende jaren onze gemeente klantvriendelijk en tijdig haar burgers te woord en te daad zal staan, zodat de mensen ook daar weer het vertrouwen terugvinden en niet enkel afgeven op de ambtenarij, want er wordt namelijk ook heel veel goed werk verricht.

Financiën
En Ja, ook wij zijn ons bewust van de moeilijke jaren die komen gaan. Financieel verkeren we al enkele jaren in zwaar weer en we zullen als gemeente dan ook de komende jaren behoudend moeten acteren. Nieuwe ambities kunnen enkel ingevuld worden als er politieke keuzes gemaakt worden, het zogeheten nieuw voor oud. Incidentele meevallers vloeien naar onze Algemene Reserve, omdat het huishoudboekje financieel op orde dient te komen. Kortweg, geen rooskleurig vooruitzicht, maar wel een tijd waarin zal blijken hoe sterk en stevig ons nieuwe stadsbestuur is, want juist in moeilijke tijden blijkt de kracht van goed teamwork en het staan achter politiek gemaakte keuzes.

Voorzitter wij sluiten af:
Wij kunnen hier uren tijd voor vrijmaken, maar we moeten aan de slag en hebben dan ook het volste vertrouwen in onze kandidaat wethouder Erwin Boom en wensen het nieuwe college veel succes toe en kijken uit naar de samenwerking binnen de gehele raad.”

Venlo, 16 mei 2018

Hay Janssen

Fractievoorzitter a.i. PvdA fractie

 

Nancy Peppelenbos

Nancy Peppelenbos

“De liefde heeft mij 10 jaar geleden uit de Randstad naar Venlo gebracht en al snel had en heb ik Venlo in mijn hart gesloten. Hierdoor is mijn wens en ambitie ontstaan een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een sociale en duurzame Venlose samenleving, waar het menselijk welzijn voorop staat, want naölen vanaf de zijlijn

Meer over Nancy Peppelenbos