Algemene Beschouwingen begroting 2020-2023 Deel 2

10 november 2019

Op vrijdag 8 november 2019 was de tweede termijn van de Algemene Beschouwingen.

Naar aanleiding van de antwoorden van het College op de tijdens de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen woordvoering, heeft fractievoorzitter Hay Janssen als volgt gereageerd.

 

  • We zijn blij met de intentie/toezegging van de wethouder m.b.t. de taakstelling van 1,3 mio in het sociaal domein. Deze toezegging vinden we niet voldoende. Wij willen de lijst van maatregelen bespreken, voordat maatregelen worden uitgevoerd. We willen voorkomen, dat de raad achteraf ongewenste maatregelen moet gaan repareren.
  • PvdA heeft het college gevraagd om zichtbaar te reageren. We zijn blij, dat zorgen gedeeld en besproken worden met centrumgemeenten in aanwezigheid van de staatssecretaris, maar vinden, dat het college dit meer moet uitdragen. Bent u bereid hierover opnieuw een brief te sturen naar het Kabinet.
  • Blij met antwoord van wethouder financiën over het lopende en aanvullende onderzoek m.b.t kostenstijgingen bij gemeenschappelijke regeling;
  • CDA heeft ons aangesproken om te reageren op de voorgestelde huurstijging met 11% voor huurders. Bedoeld wordt de stijging van de woonlasten. Huurders zijn niet allen minima. Er is vrijstelllingsbeleid voor minima. Natuurlijk hebben we zorgen over stijging woonlasten middels forse stijging afvalstoffenheffing. Wachten voorstel college af hoe om te gaan met stijging voor de komende vijf jaar (scenario’s);
  • Blij met de antwoorden in relatie tot het armoedebeleid;
  • Schuldhulpverlening Jeugd: we begrijpen, dat in de begroting 2020 middelen zijn, die te koppelen zijn aan het initiatiefvoorstel van PvdA/SP zonder dat portefeuillehouder zich wil vastleggen aan een concreet bedrag. Dank voor uw intentie en bereidheid om dit nieuwe initiatief mogelijk te maken. We zullen bij het afronden van het voorstel in goed overleg met de portefeuillehouder nader ingaan op de kosten en de financiële dekking. We gaan er vanuit, dat het initiatiefvoorstel nog dit jaar wordt ingediend.
  • Dank voor de beantwoording door wethouder Peeters van onze vraag over middelen voor Vastenavondkamp. We zijn blij met de plannen van gemeente en provincie om te investeren in de ruimtelijk fysieke omgeving van Vastenavondkamp zonder overigens de sociaal maatschappelijke maatregelen te vergeten. Hierin moet een goede balans zijn. We zijn tevreden, dat onze herhaalde roep om extra middelen te reserveren nu gehoord is en een visie in ontwikkeling is om verantwoord te investeren. We blijven dit dossier volgen vanuit een positief kritische houding. Want Vastenavondkamp is dat waard. We zullen ons sterk maken om in de toekomst ook in andere wijken met achterstanden in de ruimtelijk fysieke omgeving te investeren.
  • We hebben met instemming kennisgenomen van het voornemen van portefeuillehouder om in januari terug te komen met de invulling van de samenlevingsagenda inclusief een voorstel over de dekking van de kosten om deze agenda te kunnen uitvoeren. Mocht dekking uit de middelen van de septembercirulaire dan nog prematuur zijn, dan zullen wij een dekking uit de algemene middelen zonder een relatie met deze circulaire zeker steunen. Er moeten immers meters worden gemaakt.
  • We zijn het met het CDA eens, dat de beantwoording van de vraag over de vervanging van de kastanjebomen mager is. We vragen wethouder Peeters zich in te spannen om de kastanjebomen nog in deze coalitieperiode te vervangen, zoals door ons in 1e termijn is gevraagd. We zien dit graag concreet worden in de kadernota 2021. Het moet toch mogelijk zijn om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen in 2021 en begin 2022 te zorgen voor daadwerkelijke vervanging.