Woordvoering Algemene Beschouwingen begroting 2020-2023

Woensdag 6 november 2019 tijdens de algemene beschouwingen op de begroting van 2020-2023 heeft fractievoorzitter Hay Janssen het woord gevoerd namens de fractie. Onderstaand vind u de volledige tekst. 

Aanstaande vrijdag 8 november komt het college met antwoorden. De raad zal daarna de begroting vaststellen en  zal blijken welke voorstellen van de PvdA zullen worden ingestemd

Voorzitter, deze begrotingsbehandeling is een mooi moment om de stip aan de horizon te bepalen. Zijn we nog wel op de goede weg houden we voldoende rekening met actualiteiten.

 De financiële basis op orde
Bij de start van deze raadsperiode had de gemeente grote, oplopende tekorten. We hebben toen lastige keuzes gemaakt en de financiële spelregels werden aangescherpt. Vz. we staan er nu onverwachts beter voor. Het vermogen is positiever dan verwacht en de financiële doelstellingen zijn bereikt. Voorliggende programmabegroting is hier helder over.

We zien terug dat er weer wat ruimte is om werk te maken van de maatschappelijke opgaven en ambities. Er zit weer wat vlees op de botten. Daar zijn we blij mee. We moeten de stad niet onnodig op slot houden. We moeten kunnen doen wat noodzakelijk is. Maar behoedzaamheid blijft geboden.

We kunnen op hoofdlijnen instemmen met deze begroting, maar wel met kanttekeningen en afhankelijk van de reacties op onze betoog met concrete aanpassingsvoorstellen in de 2e termijn. We zoeken enige rek voor enkele belangrijke zaken, omdat er meer kan en moet dan nu wordt voorgesteld.

De financiële basis op orde, maar toch nog zorgen
We hebben toch enige zorgen over de financiën. We kunnen niet blijven bezuinigen op niet-wettelijke taken om de begroting sluitend te krijgen. Het risico is dan aanwezig, dat een eigen, lokale kleur geven aan wat de gemeente doet niet meer mogelijk is doordat deze taken verdwijnen. Het kan niet zo zijn, dat de gemeente nog uitsluitend een vooruitgeschoven post van de rijksoverheid is.

Daarnaast speelt dat we steeds moeten bijplussen voor de begroting van instellingen, die vallen onder gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio (liefst 4,5 ton in deze begroting) en de BSGW. Voorzitter het gaat dan om heel veel geld, dat beperkt de speelruimte van deze raad om andere afwegingen te maken. We laten graag eens onderzoeken hoe onze uitgaven voor deze organisaties zich verhouden tot uitgaven in andere regio’s.

 Maar we moeten ook oppassen voor verschraling van de kwaliteit van de zorg als we opnieuw en dieper bezuinigen op de zorgkosten. En een toename van de zorgbehoeften en stijgende wachtlijsten sluiten we in de komende jaren niet uit door de nog altijd groeiende en complexer wordende zorgvraag.

We kunnen niet blijven pappen en nathouden. Het moet anders. Het huidige kabinet met de regeringspartijen VVD en het CDA weigert met structureel geld over de brug te komen. Moeten de gemeenten na de boeren, de bouw en het onderwijs met hun groot materieel naar het Malieveld uitrukken om meer kracht te zetten bij hun noodkreet voor meer geld voor de zorg. De PvdA vraagt het college om zichtbaar aan te sluiten in de rij van gemeenten, die voor structureel geld al bij Den Haag hebben aangeklopt of dit nog zullen doen. College, bent u daartoe bereid.

 Waar we tevreden over zijn
We zijn blij, dat de programmabegroting ruimte biedt om de bouw van een nieuw zwembad op de huidige locatie voor te bereiden En de aanleg van extra hockeyvelden om de fusie van verenigingen te faciliteren en te werken aan de clustering van sportparken. Wij hebben hebben wel kanttekeningen bij de clustering. Eerder hebben we aandacht gevraagd voor de segregatie in de sport c.q. het ontstaan van witte en zwarte clubs. En dat hebben we geweten…

Combinatiefunctionarissen moet vooral organisaties ondersteunen, die het moeilijk hebben. De PvdA weet niet of dit ook het geval is. We hebben het college gevraagd naar hun huidige inzet, maar hebben een nietszeggend antwoord ontvangen.

Bij de besluitvorming over de sportvisie en het accommodatiebeleid op 13-11 gaan we zo nodig nader in op onze opvattingen.

Ook het schrappen van de eenmalige, generieke korting op de subsidies in 2020 heeft onze instemming als ook de investeringen op ruimtelijk fysieke en sociaal-economisch terrein.

 We zijn blij met de extra middelen om de achterstand in groenonderhoud in te lopen, maar het is slechts een eerste aanzet. Er is hiervoor structureel veel meer geld nodig.

 We begrijpen, dat in het extra budget voor groenonderhoud geen ruimte zit voor de (voorbereiding van de) noodzakelijke vervanging van bomen vanwege de kastanjebloedingsziekte. We hebben ook gehoord, dat de dekking van de kosten van vervanging zoals vermeld in de begroting 2019 technisch niet mogelijk blijkt. Wij vragen het college om in elk geval te zorgen voor vervanging van deze bomen in deze raadsperiode en vragen steun van de raad om hier z.s.m. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. College, kunt u toezeggen hiervoor met een nieuw voorstel te komen?

 Duurzaamheid en vergroening zijn voor Venlo van groot belang. We moeten slim gebruik maken van financiële bijdragen van derden. De vergroening dient meer dan nu het geval is uitgangspunt te zijn bij de uitwerking van projecten, bijvoorbeeld bij de ondertunneling van de Vierpaardjes, de uitbreiding van de haven, de bouw van maatschappelijk vastgoed zoals het nieuwe zwembad, de (ver)bouw van scholen en sportaccommodaties en de clustering van sportparken. Wij gaan voor vergroening van de binnenstad en de vergroening in andere projecten (met steun van de provincie middels o.a. het bomenplan) en komen hierover in de 2e termijn samen met andere fracties met een motie.

 Waar we nog niet tevreden over zijn
Een aantal besluiten om te bezuinigen zijn verleden jaar slecht ontvangen door de samenleving en hebben tot veel onrust geleid. De PvdA wil twee besluiten op grond van de verbeterde financiële situatie in 2020 tegen het licht houden en geheel of deels heroverwegen:

 1. Het definitief schrappen van bezuinigingen op de subsidies, waardoor er veel onrust wordt weggenomen bij het verenigingsleven en instellingen. Hierdoor is een open discussie over de herijking van het beleid mogelijk. Het mes moet van tafel. We vragen wat de raadsfracties hiervan vinden en komen hierop graag terug bij de kadernota 2021;

 2. Het in 2020 bij de uitwerking van de financiële taakstelling van 1.3 miljoen euro voor het sociale domein bezien of deze opdracht haalbaarheid en wenselijk is. We betwijfelen dit laatste en vrezen een voor een te grote impact op de niet-wettelijke taken binnen dit domein. We willen als raad vooraf instemmen met de invulling en de gevolgen van deze taakstelling. Zijn de andere fracties het met ons eens?

 Met betrekking tot de voorgestelde bezuiniging van ruim een half miljoen euro op het armoedebeleid en de schuldhulpverlening: Natuurlijk zien wij ook, dat uitkeringen dalen, maar dat kan snel verkeren, als de economie in een terugval geraakt. De (verborgen) armoede en de schulden zijn nog groot ook bij o.a. werkenden armen. De problematiek wordt steeds ingewikkelder. Nog te veel kinderen in Venlo leven in armoede. Voedselbanken zijn overvraagd.

 Schrappen van deze gelden betekent echter niet dat er nu wordt bezuinigd op de individuele ondersteuning. Het is en blijft een open einde financiering. Iedereen in armoede die wij weten te bereiken krijgt het komende jaar de ondersteuning die wij bieden. Maar lang niet iedereen is in beeld of wordt met het huidige beleid bereikt. Er is veel “verborgen en stille armoede”. We vinden het belangrijk, dat Venlo regionale koploper wordt als het gaat om de hulp aan inwoners, die in armoede en/of met schulden leven. Hiervoor is nog een weg te gaan. Maar laten we die weg opgaan en dit beleid kwalitatief verbeteren. Volgende maand bespreken we in deze raad de aanbevelingen naar aanleiding van actueel onderzoek naar armoede en schulden in deze gemeente. Benodigde extra maatregelen en daaraan verbonden kosten zijn dan pas  helder in beeld. Waar wij dat nodig vinden zullen we op dat moment met onderbouwde begrotingswijzigingen komen om het armoedebeleid te verstevigen.  Wel steunen we nu al de motie van EenLokaal om niet bestede gelden van stichting Leergeld en Jeugdfondsen Venlo in te zetten voor de bestrijding van verborgen armoede via scholen.

 We verwachten meer gebruik van de regelingen en dus ook meer kosten door de verbetering van de communicatie over het armoedebeleid en over schuldhulpverlening.  Enkele jaren geleden was dat ook het geval (bij de campagne Wil Verder). De verbetering van de communicatie dient echter uit meer te bestaan dan een begrijpelijk taalgebruik. Er is ook een open en erop af benadering nodig om arme inwoners en/of inwoners met schulden te bereiken.

 Er is ook meer geld nodig voor de aanpak van de schuldhulpverlening. Jongeren met schulden hebben zelden toegang tot de reguliere schuldhulpverlening vanwege de aard en hoogte van hun inkomen. We werken daarom samen met de SP aan een initiatiefvoorstel voor een aanvullende aanpak. Dit voorstel zal nog dit jaar aan de raad worden aangeboden. Kan de wethouder toezeggen dat de daarvoor benodigde gelden, naar verwachting 2 ton, beschikbaar zijn binnen het resterende armoedebudget zodat deze aanpak van de grond komt?

 Voorzitter, de PvdA staat een kwalitatief beter armoedebeleid voor met meer gebruik van de regelingen en we willen voorkomen, dat jongeren in het moeras van de schuldenproblematiek worden gezogen en hier niet meer uit kunnen komen.

De PvdA vraagt het college een onderzoek te doen naar de huidige ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden. Deze wordt voor deelnemers duurder door de afnemende korting op de premie en de lagere gemeentelijk tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering. Het is nodig meer geld uit te trekken voor deze verzekering, zoals ook medio dit jaar door de Adviesraad voor het Sociale Domein is geadviseerd. Dit advies is helaas niet door het college overgenomen.

 De PvdA wil z.s.m. stoppen met de extra inzet van de sociale recherche bij de controle op bijstandsfraude. De opbrengst is niet conform verwachting. De vrijkomende middelen kunnen beter worden ingezet om de bezuiniging op armoedebeleid te schrappen.

 De Samenlevingsagenda en middelen voor de Vastenavondkamp
In deze tijd is het noodzakelijk te focussen en echte keuzes te maken bij het benutten van de financiële ruimte in de begroting. Voor zover we weten is er geen extra geld voor de Samenlevingsagenda en de gebiedsontwikkeling in de wijk Vastenavondkamp.

De PvdA wil meer dan alleen bestaande middelen hiervoor in zetten. Er dient genoeg geld te zijn om ook strategische ingrepen in de ruimtelijk fysieke omgeving uit te kunnen voeren. Blijven die uit, dan wordt het niks met de Samenlevingsagenda en de vooruitgang van de Vastenavondkamp.  

We zijn in dit kader benieuwd of de provincie in 2020 en verder blijft meebetalen aan de gebiedsontwikkeling in de Vastenavondkamp. En college, is er nu wel of niet gemeentelijk geld beschikbaar als basis voor de financiële steun van de provincie. Waar staat het in de begroting benoemde risico voor. De PvdA wil de raad in de 2e termijn voorstellen een substantieel budget voor ruimtelijk-fysieke maatregelen vrij te maken. Wij hebben daarvoor ook dekking. De vraag aan de fracties is of dit wordt gesteund.

 We zijn ook benieuwd naar de collegevoorstellen m.b.t. de Samenlevingsagenda. Over deze agenda en met name het proces en de opkomst op de buurtcafé’s is al veel gezegd. Hoe het ook zij. Een ding telt, het bruist in veel dorpen en wijken en dit verdient ondersteuning. De PvdA-fractie vindt, dat niet alleen tijd en energie in operationele zaken en laaghangend fruit moet worden gestoken, maar dat er ook aandacht moet zijn voor de grotere problemen en strategische ontwikkelingen van dorpen en wijken.

 Geen krimp, maar groei
Het CBS heeft voorspeld, dat het aantal inwoners in de gemeente de komende jaren niet krimpt, maar licht groeit. We willen op korte termijn van het college duidelijkheid wat dit voor Venlo betekent en hoe daarop door college en raad dient te worden ingespeeld. Met name willen we weten wat dit betekent voor de woningbouw en in het bijzonder de sociale woningbouw. We schatten in, dat in een hoog tempo in wijken en dorpen veel nieuwbouw nodig is en de bestaande woningvoorraad dient te worden aangepast voor starters en kleine huishoudens. Nu al is de huisvesting van lage en middenhoge inkomens in Venlo problematisch.

Tot slot
De PvdA dankt het college en de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen om te komen tot een sluitende begroting en tot een meer financieel evenwicht in het sociale domein.

 Venlo, 6 november 2019

Fractie PvdA Venlo

#Hartjeleraar

Woensdag 6 november wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Een laatste kans om extra geld voor het onderwijs los te krijgen. Daarom wordt er gestaakt door leerkrachten.

Ook PvdA Venlo steunt de leraren in hun oproep dat er meer geld vrij moet komen om te investeren in het onderwijs.

Jij ook? Kom dan ook naar de onderwijsstaking in Venlo.

We starten om 10 uur bij het FNV kantoor en lopen dan gezamenlijk naar het stadhuis.

Zorgen over toekomst welzijnswerk in Venlo

Zorgen over toekomst welzijnswerk in Venlo

De fractie en het bestuur van de PvdA organiseerde op 21 oktober in het PvdA huis De Windmeule een avond over de aanbesteding sociale basis voor leden en niet leden. De aanleiding voor de bijeenkomst was de onrust die ontstaan is door de uitkomst van de aanbesteding. De uitkomst van de aanbesteding is voor de huidige in Venlo werkzame instellingen aanleiding geweest om een kort geding aan te spannen bij de rechtbank. Doel van de avond was om reacties over de uitkomst op te halen en om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de (voorlopige) gunning aan de landelijk opererende instelling Incluzio.

Circa 25 aanwezigen, waaronder ervaringsdeskundigen en beroepskrachten uit het welzijnswerk, spraken uitgebreid over kansen en bedreigingen van de gunning.  Zo was er onder andere de vrees, dat de overgang naar de nieuwe  instelling  bij bestaande cliënten zal leiden tot misverstanden, dat de  opgebouwde netwerken en de aanwezige kennis bij de huidige medewerkers verloren kan gaan en de samenwerking met maatwerkinstellingen onder druk kan komen te staan. Ook de positie van de medewerkers bij de huidige instellingen is onzeker en vraagt aandacht.
Een naadloze overgang van de ondersteuning per 1 januari 2020 lijkt uitgesloten, mede vanwege het nog lopende kort geding. Een langere overgangsperiode werd dan ook door de aanwezigen bepleit.

Naast zorgen werden er ook positieve geluiden geuit.  Wellicht kan er meer worden bereikt met de beschikbare middelen en kan er bezuinigd worden op overheadkosten.

De fractie kan met de uitkomsten van de avond aan de slag bij de verantwoording van het college over de aanbesteding met dank aan de deelnemers aan de bijeenkomst.

 

Weer muziek in de cultuur

Cultuur verrijkt onze stad. Een groot deel van onze inwoners zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt of geniet anders van cultuur. Velen bezoeken regelmatig concerten, tentoonstellingen of de bibliotheek. Wanneer kinderen vroeg en veel in aanraking komen met cultuur worden ze slimmer en creatiever. Cultuur verleidt mensen ook om Venlo eens te bezoeken. Een mooi voorbeeld hiervan is de tentoonstelling van Evert Thielen eerder dit jaar.

De PvdA heeft zich de laatste jaren steeds ingezet voor de cultuur in onze stad. In de financieel moeilijkste jaren hebben we daarmee veel bezuinigingen weten te voorkomen. Gelijktijdig hebben we steeds opnieuw gepleit voor een actievere ondersteuning van cultuurinstellingen vanuit de gemeente.

Veel van onze voorstellen hebben nu een plek gekregen in de begroting 2020 en daar zijn we blij mee. Cultuur wordt – eindelijk – gezien als een basiswaarde van onze stad en het college gaat meer investeren in ons cultureel vermogen. De voorgenomen korting op alle instellingen is van de baan en de subsidie aan Grenswerk wordt daarvoor structureel verhoogd. Een volgende stap is het herijken van subsidies in 2020.

De PvdA heeft zin in deze discussie. De tijd is rijp om in Venlo anders naar de ondersteuning van cultuurinstellingen te kijken. Kaders moeten worden verbreed waarbij met name jongeren laagdrempelig toegang moeten houden tot cultuur en cultuureducatie. De sector moet wat ons betreft in staat worden gesteld dit duurzaam uit te voeren en verder uit te bouwen in de toekomst. Kortom wij willen dat er weer muziek in de cultuur klinkt na een aantal stillere jaren.

 

John Spijksma, woordvoerder Cultuur PvdA Fractie Venlo

 

 

 

Uitnodiging

UITNODIGING

De aanbesteding sociale basis voor de jaren 2020 tot en met 2022 heeft als resultaat, dat Incluzio (voorlopig) de aanbesteding heeft gewonnen. Dit betekent, dat 14 lokale partijen die ook met een consortium participeerden in de aanbesteding buiten spel lijken te staan.

Een en ander leidt inmiddels tot onrust in het Venlose, waarbij in ieder geval de cliënt niet is gebaat. Gaat lokale kennis verloren? Worden veel medewerkers van de huidige instellingen werkloos? Is de wijziging van instellingen goed voor de klant? Zo maar een paar vragen die recent bij de PvdA Venlo de revue passeerden.

Het aanbestedingsproces en de gevolgen daarvan zullen over enkele weken behandeld worden in de gemeenteraad vanuit de kaderstellende rol. Aan de uitkomst van de aanbesteding kan de raad niets veranderen. De eerlijkheid gebiedt om dit vooraf duidelijk te stellen. De fractie van de PvdA wil zich daarop terdege voorbereiden.

Graag willen wij u uitnodigen voor een gespreksavond om uw mening te horen over proces, gevolgen, verwachtingen etc. Een kijkje vanuit een ons niet bekende gezichtshoek kan immers altijd verhelderend zijn.

Datum: maandag 21 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Inloop: 19.30 uur
Locatie: De Windmeule, Straelseweg 162, Venlo (zaal 1)

Graag vragen wij u om uw komst vooraf kenbaar te maken bij Jan Leunissen (jleunissen47@gmail.com).

#ZekerZijnVanGoedeZorg

Venloosche Held Marga Marissen

Op dinsdagavond 8 oktober jl. heeft de Partij van de Arbeid Marga Marissen in het zonnetje gezet. In aanwezigheid van circa 40 gasten en een aantal vrijwilligers ontving Marga tijdens haar werkzaamheden voor Resto VanHarte in Ut Tref in Venlo-zuid de Venloosche heldentrofee uit handen van Bep Holla, Lex van Marcke en Jan Leunissen, voorzitter PvdA Venlo.

De heldentrofee is bedoeld als waardering voor mensen die zich in Venlo actief en in hoge mate inzetten voor het algemeen belang. Mensen, vaak vrijwilligers, die het verschil maken, zoals een trekker van een gemeenschapshuis, een coördinator van het ophalen van zwerfvuil, een actieveling die taalachterstanden wegwerkt, of de coördinator van een buurtbus kunnen in aanmerking komen voor de trofee.
In dit geval de coördinator van het hele keukengebeuren van Resto VanHarte.
Resto VanHarte zorgt ervoor, dat zij die behoefte hebben aan een gezamenlijke en betaalbare maaltijd, en dit om redenen niet of moeilijk zelf kunnen verzorgen, toch een gezonde maaltijd kunnen krijgen. Ook werkt Resto VanHarte door dit initiatief onder andere aan het tegengaan van eenzaamheid en het verbeteren van integratie. Resto VanHarte brengt wekelijks voor ….eters een gezonde maaltijd op tafel.

Marga Marissen onderscheidt zich door al 8 jaar het fundament te zijn als “baas” van de keuken. Ook won zij met haar team de landelijke kookwedstrijd van alle Nederlandse Resto’s in 2018. Een prestatie van formaat. Marga leidt betrokken en daadkrachtig een team van vrijwilligers, waardoor er regelmatig een goede maaltijd op tafel komt voor een zeer lage prijs.

De PvdA feliciteert Marga met deze onderscheiding en bedankt haar en alle vrijwilligers die aan het initiatief meewerken voor hun inzet.

Kent u ook een held, die een schouderklopje verdient of heeft u vragen over dit artikel?  Bel of mail dan gerust met Jan Leunissen, voorzitter Pvda Venlo (06-15610111 of jleunissen47@gmail.com)
Wilt u meer weten over Resto van Harte? Neem dan gerust contact op met Hein van der Kroft (h.vanderkroft@restovanharte.nl)

 

Verhuizing PvdA Huis

Gisteren is de belettering aangebracht op de ramen van het nieuwe PvdA Huis. We zijn midden in de verhuizing van Tegelen naar de Straelseweg in Venlo. Onze nieuwe locatie is bij het gemeenschapshuis De Windmeule.

Floriade terrein blijft definitief open

Afgelopen najaar hebben PvdA Horst a/d Maas en PvdA Venlo de manifestatie: ‘Houdt het Floriade terrein open’ georganiseerd. En met resultaat! Gemeente, Provincie en Greenport Venlo hebben overeenstemming bereikt om het terrein tussen zonsopgang en -ondergang open te houden voor recreanten.

Hier leest u het volledige nieuws gepubliceerd in De Limburger op 22 juni 2019.

 

 

Oordeelsvormende Vergadering Kadernota 2020

Vanavond 23 mei werd de Kadernota behandeld tijdens de Oordeelsvormende vergadering.

Onderstaand vind u de volledige woordvoering van Hay Janssen, fractievoorzitter.

Enkele belangrijke punten voor de PvdA fractie zijn:

  • Moderniseer cultuur en sportsubsidies eerst en voer dan pas de financiële methodiek uit:
  • Cluster waar dat kan en zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur:
  • Maak langdurige afspraken met verenigingen en stichtingen zodat de infrastructuur geborgd blijft;.
  • Geef projectensubsidies voor additionele activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke en politieke doelen;
  • Naar onze mening sluit de organisatie van buurtcafés niet aan bij reeds bestaande initiatieven van inwoners, ondanks dat de samenlevingsagenda speerputn is binnen deze coalitie;
  • Wij vragen ons af waarom de uitgaven voor de veiligheidregio, omnibus, enz. steeds stijgen, terwijl we bij andere maatschappelijk instellingen niet steeds in die mate bijdragen aan de kosten. Dat deze organisaties buffers nodig hebben is begrijpelijk, maar als gemeente staan wij ook nog eens garant voor hun tegenvallers

 

Kadernota,

PvdA fractie, Oordeelsvormende bijeenkomst (23 mei 2019)

 

De forse budgetoverschrijdingen in het zorgsysteem hebben gezorgd dat we een aantal jaren in een ongemakkelijke financiële positie zitten. Dat leidt dat we een aantal moeilijke keuzes moeten maken. Het is daarom goed om te constateren dat de financiën weer op orde lijken te komen. Met de kortingen op de buiggelden, de te verwachten herverdeeleffecten op de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de onzekerheden over de ontwikkeling van de uitgaven van de jeugdzorg blijft er echter nog voldoende om de vinger aan de pols te houden.

Je ziet een stijgende lijn van overschrijdingen bij de bsgw, veiligheidregio, omnibus, enz. Oorzaken zijn looncompensaties, reorganisaties en versterking van het weerstandsvermogen. Maar waarom maken we deze keuzes en dragen we steeds in die mate bij aan de kosten? Bij andere maatschappelijke instellingen doen we dat namelijk niet. Dat deze organisaties buffers nodig hebben is begrijpelijk, maar als gemeente staan wij ook nog eens garant voor hun tegenvallers. Wij hebben twijfel of deze steeds oplopende kosten de afzonderlijke businesscases van deze organisaties ook naar verhouding echt sterker maken. Historisch gezien vinden wij daar geen bewijs voor. We vragen het college dan ook nog eens daar zeer kritisch naar te kijken met als doel de beoogde investeringen te verlagen. Deze oplopende kosten trekken ieder jaar een grotere wissel op onze begroting en onze bestedingsruimte. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we de bezuinigen om bijv. de opbrengsten van het clusteren van sportverenigingen te steken in genoemde organisaties!!

Voorzitter ons standpunt in de hervorming van subsidies is in de afgelopen maanden niet veranderd:

Zoals het nu wordt voorgesteld is de omgekeerde weg. Wij vinden dit wij niet wenselijk evenals het hanteren van de kaasschaaf. We weten immers niet wat we met de voorgestelde kaasschaaf afbreken.

 

Daarbij achten wij de tijd rijp om in Venlo eens echt anders naar het faciliteren van  cultuur en verenigingen sector te kijken. Kaders moeten verbreed worden waarbij met name jongeren laagdrempelig toegang moeten houden tot cultuur en sport. De sector wordt nu te zwaar belast om dit te blijven garanderen.

 

Ons advies is deze weg niet verder te vervolgen. Het verenigingsleven en cultuur zijn te belangrijk voor Venlo als middelgrote stad. Dat geld voor de vijf culturele basisvoorzieningen maar evengoed voor het ook voor het kleine. Met het faciliteren van kleine passies en interesses verrijken we het leven van veel burgers bijna dagelijks. Het belang daarvan werd – vanuit een geheel andere optiek – ook nog eens tijdens de zorgconferentie benadrukt.

 

Om de zoveel tijd brengt dit echter ook nog eens iets bijzonders voort. Denk aan de tentoonstelling Thielen. Alle bekende Venlonaren, sporters of verenigingen, zijn ergens klein begonnen. Evenementen zoals het Zomerparkfeest of de vele toptournooien die Venlo nu rijk is zijn initiatieven die uit ons beeld klein gestart zijn en vandaaruit tot bloei zijn gekomen. Laten we ons de tijd nemen daarin eens een goede stap vooruit te zetten.

 

Speciale aandacht vragen we voor de problematiek van Grenswerk. De conclusie van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente (kosten € 20.000) was structureel te weinig geld voor noodzakelijke investeringen. De wethouder heeft toen aangegeven daarop terug te komen in de raad. We zien dar in deze kadernota niets van terug. Hoe staat het daarmee?

 

Resumerend:

  • Moderniseer cultuur en sportsubsidies eerst en voer dan pas de financiële methodiek uit:
  • Cluster waar dat kan en zorg voor een toekomstbestendige infrastructuur:
  • Maak langdurige afspraken met verenigingen en stichtingen zodat de infrastructuur geborgd blijft;.
  • Geef projectensubsidies voor additionele activiteiten die aansluiten bij actuele maatschappelijke en politieke doelen.

We verwachten gekort te worden op de buiggelden. Om dit op te vangen moeten we twee honderd mensen aan het werk helpen. Voor ons is dit geen zorgpunt. We zien dat als een realistische opgave die we met deze economische rugwind en de extra inzet vanuit het aanvalsplan Venlo Werkt eenvoudig moeten kunnen halen. We hebben ook al voor extra uitstroom verzorgd. Wel willen we graag weten hoe de afname van het aantal werkzoekenden zich vertaald naar het aantal  ambtenaren die daarvoor ingezet worden.

De samenlevingsagenda (en dorpen en wijken) is een speerpunt in het beleid van het college. Uiteraard staan wij hier volledig achter en vertrouwen erop, dat de komende periode grote stappen naar vaststelling en uitvoering worden gezet.

In de hoofdlijnen van de kadernota wordt daarop in algemene zin ingegaan. Maar het is  verwonderlijk, dat in de kadernota in de nieuwe programma’s deze samenlevingsagenda niet genoemd wordt, zelfs niet in het programma Leefbaar Venlo. Het woord “wijken” komt slechts eenmaal voor in het programma bereikbaarheid. Het woord “dorpen” helemaal niet.

Om te komen tot de samenlevingsagenda als bedoeld in het coalitieakkoord wordt de tweede ronde van het buurtcafé’s gehouden. De deelname aan deze buurtcafé’s door bewoners van dorpen en wijken valt ons tot nu toe tegen. Belangrijk is om na te gaan of ook iedereen wordt bereikt. Maatwerk of een aparte werkwijze nodig is om groepen, die nu nog niet worden bereikt, alsnog bij het proces te betrekken. Overigens zijn wij ook benieuwd naar de wijze waarop niet-inwoners (onderwijs, zorg, bedrijfsleven, ..) op dorps- en wijkniveau worden betrokken bij het opstellen van de samenlevingsagenda.

In deze 2e ronde wordt naar ons idee niet of onvoldoende aangesloten bij de reeds in sommige dorpen en wijken ontwikkelde ontwikkelingsplannen. Waarom gelden deze plannen daar niet als uitgangspunt, waarbij tijdens de 2e ronde kan worden gecheckt of deze nog aangepast dienen te worden.

Voor bewonerszaken en leefbaarheid op dorps-, buurt- en wijkniveau ligt wat ons betreft de regie bij inwoners en met name bij bewonersorganisaties, zoals dorps- en wijkraden, buurt- en bewonersnetwerken en andere bewonersinitiatieven. De gemeente heeft een faciliterende, ondersteunende rol. Dit vraagt maatwerk. Deze rol is voor bewonersorganisaties vaak niet of niet voldoende zichtbaar/merkbaar. Dit moet organisatie breed anders.

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient de gemeente naar het idee van de PvdA meer dan nu het geval is te doen (budget, ondersteuning, beperking regels, leveren van maatwerk, verleggen van bevoegdheden en middelen). De huidige middelen zijn niet toereikend. De PvdA vraagt het college om voor de begroting 2020-2023 op zoek te gaan naar extra middelen voor de uitvoering van de samenlevingsagenda en na te gaan hoe deze beschikbaar kunnen worden gesteld aan bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven in alle dorpen en wijken. Extra middelen zijn ook nodig voor gebieden, die nu of in de nabije toekomst meervoudige problemen hebben, zoals delen van Vastenavondkamp. Niet alleen om de regiefunctie van bewoners(organisaties) beter en structureel te faciliteren, maar ook om te investeren in ruimtelijk-fysieke doorontwikkeling van deze gebieden. Eerdere ervaringen met dorps- en wijkontwikkeling leren, dat sociale en ruimtelijk fysieke ontwikkelingen samen dienen te gaan en elkaar versterken. Hiervoor zijn aanzienlijke investeringen nodig.

Indien geen nieuwe middelen kunnen worden toegewezen, dan kan een herverdeling van middelen, die nu in dorpen en wijken in brede zin door de gemeente worden ingezet, plaatsvinden (bv. een x percentage van deze middelen oormerken om de voornoemde regiefunctie door bewoners te kunnen laten uitvoeren c.q. het aan bewoners overlaten hoe deze middelen worden ingezet).

Wij zijn benieuwd naar een reactie van de raad op dit punt. Voorzitter, Nederland kent veel jongeren die beperkt worden bij het werken aan hun toekomst. Dit komt doordat ze kampen met schulden of door de zwakke financiële situatie van hun ouders, waar­door ze geen (vak)opleidingen kunnen betalen. In Venlo is dat helaas niet anders. De Partij van de Arbeid wil voorkomen dat deze jongeren verder afglijden en dat hun schulden en de bijbehorende maatschappelijke kosten verder oplopen. Jongeren met schulden hebben zelden toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege de aard en hoogte van hun inkomen. Door stress en een gebrek aan alternatieven hebben ze weinig ruimte in hun hoofd om te werken aan duurzame oplossingen. Ze raken als het ware verlamd door de schuldenproblematiek en nemen precies de verkeerde beslissingen. De opleiding wordt niet afgemaakt, werk raakt uit zicht. Wij willen hiervoor kaders meegeven en zullen volgende week met een concreet voorstel komen.

Venlo gaat zich niet aanmelden voor de pilot met gereguleerde cannabisverstrekking. Het experiment is voor grensstad Venlo een smakeloos compromis van het kabinet. In onze beleving wordt met deze pilot doelbewust iedere mogelijkheid tot succes in de kiem gesmoord en nog meer mensen de illegaliteit ingejaagd. Dit omdat er niet aan niet ingezetenen verkocht mag worden. Toch zie je dat er grenssteden zich aanmelden voor deze pilot. Dit is o.a. reden voor de PvdA om u te verzoeken ons in dit proces mee te nemen. Dat geeft helderheid en creëert draagvlak.      

Zoals al eerder opgemerkt zitten we in financieel zwaar weer. Maar we zien dat we met een stringent financieel beleid van dit college en met name van deze wethouder financiën sneller uit het dal lijken te klimmen dan verwacht. Daarvoor voorzitter onze complimenten.