Winterjassenactie

Doe je mee?  Geen kind in de kou!

Het is weer zover. Na een warme zomer komt dan toch de winterkou. Het vooruitzicht van schaatsen en sneeuw is voor velen een mooi perspectief. Het betekent echter ook kou en de behoefte aan warme kleding. Heb je winterkleding over, dan kun je deze bij ons inleveren ten behoeve van de Kledingbank Venlo.

Zij willen heel graag veel warme winterjassen voor kinderen en jongeren (voor volwassenen mag natuurlijk ook).

Als dank is er warme chocolademelk met slagroom, gevulde speculaas en een warm welkom!

Inzameling: zaterdag 22 december  tussen 10:00 – 16:00 uur

Waar: Grotestraat 48 in Tegelen. PvdA huis tegenover de Kerk

Help je ook?

Samen voor de Voedselbank op 8 december 2018.

De PvdA Venlo ondersteunt ook dit jaar de Voedselbankactie van L1. De actie wordt dit jaar gehouden in de periode 5 december tot en met 13 december. Net als voorgaande jaren helpt de PvdA Venlo een handje. Op 8 december kunt u ons van 10.00 tot 17.00 uur vinden bij Jan Linders in Venlo-Zuid.
We verzamelen dan houdbare producten voor de voedselbank. Wilt u een bijdrage doen, dan kunt u ons daar vinden.

We vragen nu al aandacht voor de actie, zodat mensen die een bijdrage willen leveren alvast houdbare producten kunnen gaan sparen.

Ook voor mensen die het nodig hebben geldt wat ons betreft’: ‘You’ll never walk alone.’

Samen voor de voedselbank, daar gaan we voor. U toch ook?

Nabeschouwing behandeling Programmabegroting 2019-2022

De in de Programmabegroting 2019-2022 voorgestelde bezuinigingen op Sport en Cultuur zijn vooralsnog teruggedraaid. Het geeft ruimte om het komende jaar te kijken naar structurele oplossingen om tot een nog hoogwaardiger aanbod te komen.

Een  hekel punt voor de PvdA was de voorgestelde bezuinigingen van 100.000 euro op het armoedebeleid. De PvdA is van mening dat alle inwoners in de gemeente Venlo volwaardig moeten kunnen meedoen. We willen dat op het einde van deze bestuursperiode drastisch minder mensen in onze mooie gemeente in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank, etc.  De bezuiniging van 100.000 euro op armoedebeleid hebben wij afgewezen en wij zijn verheugd daar met de coalitiepartijen consensus in te hebben gevonden.

Onderstaand treft u de gehele tekst van de Algemene beschouwingen aan.

PvdA – Algemene Beschouwingen

Hay Janssen blikt vooruit op de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 door de Venlose Gemeenteraad op 07 november 2019.

Vacature bestuurssecretaris.

Vacature Secretaris bestuur PvdA Venlo

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Omarm je het sociaal democratisch gedachtegoed? Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Ben je geïnteresseerd in het wel en wee van onze samenleving?

Wij zijn op zoek naar een secretaris: de spin in het web binnen het bestuur.

Je gaat contacten hebben met landelijke en provinciale besturen van de partij, je houdt de ledenadministratie bij, je hebt schriftelijk contact met de leden en legt verslag van leden- en bestuursvergadering. De ledenvergaderingen zijn circa 2 tot 3 x per jaar. Het bestuur komt ieder 4 tot 6 weken samen.  Het goed beheersen van digitale media, Word en Excel is een vereiste om de functie goed te kunnen vervullen.

Wij zijn in Venlo een hechte, gedreven en kleurrijke groep mensen. Meer weten over ons? Kijk eens op onze website www.pvdavenlo.nl

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jan Leunissen, voorzitter van het bestuur. Telefoon 06-15610111/email jleunissen47@gmail.com.

Ombudsteam PvdA Venlo

Wist u dat wij een eigen ombudsteam hebben? Hebt u een probleem, en komt  u er niet uit? Neem dan contact op via ombudsteam@pvdavenlo.nl, of bel ons op 0649609859.

Wij helpen alle Venlonaren!

Samenstelling nieuwe fractie: Hay Janssen fractievoorzitter.

Zaterdag 26 mei heeft de PvdA fractie unaniem gekozen om Hay Janssen te benoemen tot nieuwe Fractievoorzitter. Mohammed Addarrazi werd gekozen tot vice-fractievoorzitter. Hay Janssen heeft de afgelopen perioden de raadsfractie eerder geleid. In de vorige periode heeft hij Erwin Boom gesteund in zijn ontwikkeling voor het fractievoorzitterschap. Eerder deed hij dat voor Vera Tax. Hay Janssen staat bekend als een kundig en kritisch raadslid en wordt gezien als het geheugen van de fractie en staat bekend als een verbinder. Hij volgt Erwin Boom op die sinds kort lid is van het college. Buiten het fractievoorzitterschap wordt hij ook partijleider van de PvdA Venlo.

Ook op 26 mei heeft de PvdA twee nieuwe fractieondersteuners benoemd.
De fractie is verheugd dat Lex van Marcke en Nancy Peppelenbos hebben toegezegd de komende vier jaar dit te gaan doen.
Door zijn vroegpensioen heeft Lex weer tijd en energie om zich in te zetten voor de PvdA fractie. Lex is 2007 gestopt als wethouder van de gemeente Arcen en Velden en neemt de nodige politieke ervaring mee.
Nancy Peppelenbos heeft als speerpunt de financiële huishouding. Zij staat voor een sociale en duurzame Venlose samenleving, waar het menselijk welzijn voorop staat. Naölen vanaf de zijlijn is niet haar stijl. Daarom heeft zij geen moment getwijfeld om lid te worden van de fractie.  

Afscheid oud raadsleden.
De afgelopen raadsperiode hebben Wouter Schenk, Hoessein Mallouka en Gé Vervoort zich met hart en ziel ingezet voor de stad, de Raad en de PvdA. Sinds half mei is gestart met een nieuwe periode van 4 jaar, waarin er nieuwe leden zijn gekozen en verwelkomt in de Raad. Echter kan dit niet zonder en Wouter hartelijk te bedanken voor hun liefde, humor, kennis, raad en onuitputtelijke inzet. Daarom nogmaals dankjewel , dankjewel Hoessein en dankjewel Wouter!
Verder hebben Mohamed Ammi, Osman Ali en Mariëlle Wilms als Steunfractieleden de fractie vier jaar bijgestaan met raad en daad. Ook Mo, Osman en Mariëlle bedankt voor jullie inzet!

 

 

Coalitieakkoord Samen Venlo Veranderen

Op 16 mei 2018 gaf Hay Janssen tijdens een bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad namens de PvdA-Venlo een reactie op het coalitieakkoord Samen Venlo Veranderen

In grote lijnen kan geconcludeerd worden, dat de PvdA tevreden is met het bereikte resultaat.

Hoofdlijnen van gedrag als samenwerken met burgers en oppositie en burgerparticipatie zijn de PvdA uit het hart gegrepen. Inhoudelijke doelen als iedereen doet mee, inclusieve samenleving, behoud kwaliteit van de zorg, aanpak armoede en laaggeletterdheid en gelijke behandeling van lokale ondernemers sluiten naadloos aan bij ons verkiezingsprogramma 2018-2022.  

 Als afsluiting werd er wel nog speciale aandacht gevraagd voor een aantal thema’s
de aanpak van laaggeletterdheid
daden in plaats van woorden voor het Vastenavondkamp
– hoge prioriteit voor de aansluiting van MBO-opleiding op de Venlose arbeidsmarkt
– verbeterede dienstverlening gemeente Venlo
– aandacht voor het op orde beregen van de
financiële positie van de gemeente Venlo.

Onderstaand vind u de intergrale tekst van de woordvoering: 

‘Voorzitter:
Voor ons ligt een akkoord dat de PvdA op het lijf geschreven is. Het scheelt dat de kaft duidelijk maakt dat dit een coalitieakkoord betreft, anders had ik gedacht voor te lezen uit eigen werk.
De rode lijn bestaat uit woorden zoals Samenwerken en Burgerparticipatie.. Dit stond nadrukkelijk in ons eigen verkiezingsprogramma benoemd. Want ook wij geloven in het feit dat je enkel door samen te werken uiteindelijk tot een beter Venlo komt. Dit geld zowel binnen onze gemeentegrenzen, als ver erbuiten. Verder klinken zaken als “iedereen doet mee, het zijn van een inclusieve samenleving, het behouden van de kwaliteit van de zorg, het stevig aanpakken van de armoede en laaggeletterdheid, burgerparticipatie en gelijke behandeling van de lokale ondernemers” de PvdA als muziek in de oren.
En dat wij onze burgers hierin willen meenemen is een groot goed, omdat zij dagelijks de gevolgen van beleidsmatige keuzes ervaren. Wij willen wel uitspreken dat zaken als heldere en tijdige communicatie, goed verwachtingsmanagement en duidelijke kaders van extreem belang zijn. Hang de burgers geen worst voor waar ze uiteindelijk niet in kunnen happen. Het vertrouwen is al niet groot, maar laat dit niet tot een nieuw dieptepunt dalen. De PvdA staat voor een betrouwbaar en transparant bestuur. De ambitie is de afstand tussen bestuur en de inwoners van Venlo te verkleinen. Dat gaan we doen door te beginnen om dit hoofdlijnenakkoord mét alle betrokkenen in de hele gemeente verder uit te werken. We staan voor een open bestuurscultuur, waarbij de coalitie geen gesloten bolwerk vormt. Een handreiking richting oppositie voor een constructieve samenwerking. In die zin doorgaan op de weg die het vorige college heeft ingezet.

We willen er nog enkele punten uitlichten:

Laaggeletterdheid
Al jaren roept de gemeenteraad om een intensivering van de aanpak en tot op heden lijkt deze er nog steeds niet gekomen te zijn. We krijgen namelijk signalen uit het veld dat er nog steeds geen stappen gezet worden, terwijl dit broodnodig is. We hopen dan ook dat dit college het wel voortvarend aanpakt en tastbare resultaten gaat boeken. Onze fractie zal dit nauwlettend volgen

Vastenavondkamp
Vanuit de PvdA behoeft dit haast geen toelichting meer, maar we willen wel benadrukken dat het zaak is dat de Vastenavondkamp de komende jaren, zij het bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, prioriteit krijgt en zaken daadwerkelijk aangepakt zullen worden. Maak er geen aanpak op academisch niveau van, maar ga alstublieft met gezond boerenverstand aan de slag, doe dit samen met de bewoners en maak dit weer een wijk waar de mensen met trots wonen en ook weer willen wonen, want dat is wat ze verdient.

Onderwijs
We pronken al jaren met het succesvol binnenhalen van Hoger & Universitair Onderwijs. Dit mag ook, het is immers altijd een goede zaak als dergelijke opleidingen binnen de gemeentegrenzen landen, maar vergeet echter niet de vele met name MBO-opgeleide mensen waar onze bedrijven letterlijk om schreeuwen! Er zijn bedrijven die slechts twee ploegen draaien, omdat de vijver met goed MBO technisch geschoold personeel te dunnetjes is. Schenk hier aandacht aan en kijk waar zich vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Ik roep de verantwoordelijk wethouder hier een hoge prioriteit aan te geven.

Dienstverlening
De dienstverlening aan onze burgers verdient  geen schoonheidsprijs. De vele mensen die dagelijks telefonisch, digitaal of in persoon contact met onze gemeente zoeken druipen meermaals teleurgesteld af. Waar we logistiek de top halen, scoort namelijk onze dienstverlening geen hoge cijfers. We hopen dat de komende jaren onze gemeente klantvriendelijk en tijdig haar burgers te woord en te daad zal staan, zodat de mensen ook daar weer het vertrouwen terugvinden en niet enkel afgeven op de ambtenarij, want er wordt namelijk ook heel veel goed werk verricht.

Financiën
En Ja, ook wij zijn ons bewust van de moeilijke jaren die komen gaan. Financieel verkeren we al enkele jaren in zwaar weer en we zullen als gemeente dan ook de komende jaren behoudend moeten acteren. Nieuwe ambities kunnen enkel ingevuld worden als er politieke keuzes gemaakt worden, het zogeheten nieuw voor oud. Incidentele meevallers vloeien naar onze Algemene Reserve, omdat het huishoudboekje financieel op orde dient te komen. Kortweg, geen rooskleurig vooruitzicht, maar wel een tijd waarin zal blijken hoe sterk en stevig ons nieuwe stadsbestuur is, want juist in moeilijke tijden blijkt de kracht van goed teamwork en het staan achter politiek gemaakte keuzes.

Voorzitter wij sluiten af:
Wij kunnen hier uren tijd voor vrijmaken, maar we moeten aan de slag en hebben dan ook het volste vertrouwen in onze kandidaat wethouder Erwin Boom en wensen het nieuwe college veel succes toe en kijken uit naar de samenwerking binnen de gehele raad.”

Venlo, 16 mei 2018

Hay Janssen

Fractievoorzitter a.i. PvdA fractie

 

1 mei : Dag van de Arbeid

Een dag die herinnert aan de strijd voor goede arbeid voor iedereen.

Om 1 mei te gedenken, bezochten een aantal leden van de PvdA afdeling Venlo vandaag diverse Huizen van de Wijk in Belfeld, Tegelen, Blerick, Venlo-Noord en Venlo-Oost en ook enkele locaties van KanDoen in De Vossener en Venlo-Oost. De toegewijde werkers werden getrakteerd op wat lekkers voor bij de koffie en de welbekende roos.  Wij proefden dat vele mensen op deze locaties in hun sas waren met hun werk en zich ook thuis voelen op de locatie waar zij werken.

Arbeid moet lonen. Arbeid dient ook bij te dragen aan zelfrespect. Arbeidsomstandigheden moeten menswaardig zijn. Veel verbeteringen zijn er in het verleden al bereikt. Veel moet er ook nog bereikt worden. Denk maar eens aan de recente stakingen in het onderwijs en de staking van gisteren en vandaag in het openbaar vervoer. Stakingen die niet alleen om geld gaan, maar zeker ook over fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

Wij genoten van onze trip. Hopelijk genoten de werkers die wij bezochten ook van de terechte aandacht die zij verdienen en kregen.